Zapisy na zajęcia Aikido

Formularz rejestracyjny Aikido

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, iż:
1)Administratorem Pani/Pana (oraz Państwa dziecka) danych osobowych jest Aikikai Częstochowa Aiki-Budo Dojo ul. Tetmajera 40 Częstochowa
2)Pani/Pana (oraz Państwa dziecka) dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w celu zapisania Państwa dziecka i następnie uczęszczania na zajęcia Aikido jak i w celu kontaktowania się z Państwem a także w celach administracyjnych i archiwizacji na potrzeby rozpatrywania ew. pretensji czy wątpliwości, informowania o działalności i nowych projektach lub wydarzeniach,
3)Odbiorcy Pani/Pana (oraz Państwa dziecka) danych osobowych – w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać te dane, jeśli to będzie konieczne, byśmy mogli wykonywać swoją działalność. Dane będziemy przekazywać wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom i podmiotom przetwarzającym, które będą musiały przetwarzać dane na zlecenie (np. księgowość) oraz innym podmiotom, jak: bankom, ubezpieczycielom, kancelarii prawnej – tj. podmiotom wspierającym nas w działalności;
4)Pani/Pana (oraz Państwa dziecka) dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany prawem lub gdy to jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zachowania zasady rozliczalności (min.: do czasu zakończenia uczęszczania dziecka na zajęcia, do upływu terminów przedawnienia roszczeń, stosownie do terminów księgowych)
5)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy aikido@aikidoczestochowa.pl;
6)Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zapisaniem i uczęszczaniem dziecka na zajęcia – bez tego nie będziemy mogli przyjąć dziecka;
8)Pani/Pana dane (ani Państwa dziecka) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.